موسوی سید رضا, و مهدیخواه زهره. 2016. “تصميم گيري اخلاقي در جراحي مبتني بر دستگاه راس”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2 (3):119-27. https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14448.