عزيزي محمد حسين. 2016. “داد و ستد علمی ایران و کشورهای اسلامی با غرب در زمينه علوم پزشكي”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2 (3):93-118. https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14445.