نظري‌ توكلي سعيد. 2016. “ملاحظات‌ اخلاقي‌ در قطع‌ حمايت‌ از حيات‌ مردگان‌ مغزي‌”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2 (3):73-92. https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14444.