عباسی محمود. 2016. “در جستجوی حکمت؛ حلقه مفقوده طبابت امروز”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2 (3):49-71. https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14443.