عزیزی فریدون. 2016. “اخلاق در پژوهش های بالینی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2 (3):33-47. https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14440.