زالی علیرضا. 2016. “نقش اخلاق پزشکی در نظام جامع سلامت”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2 (3):11-32. https://doi.org/10.22037/mej.v2i3.14439.