عباسی محمود. 2016. “سخن سردبیر”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2 (5):7-10. https://doi.org/10.22037/mej.v2i5.12182.