بزميشبنم, و متولي زاده اردكانيعلي. 2016. “ژن درماني و اخلاق پزشكي”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2 (4), 189-99. https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.12167.