همتی مقدماحمدرضا, و زمانیمحسن. 2016. “اخلاق در تحقیقات سلول های بنیادی جنینی و اینهمانی شخصی”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2 (4), 171-87. https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.12166.