موسویسید رضا, و مهدی خواهزهره. 2016. “نقش اخلاق پزشكي در اقتصاد سلامت”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2 (4), 159-70. https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.12165.