کاظميعبدالحسن, ملكوتيجميله, و عباسیمحمود. 2016. “دفاعيه ژنتيكي و چالش هاي اخلاقي آن”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2 (4), 135-46. https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.12163.