جولاییسودابه, و متولی زاده اردکانیعلی. 2016. “ژنتیک و موضوعات اخلاقی آن”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2 (4), 121-33. https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.12162.