تابعيسيد ضياء الدين, و پارساییحکیمه. 2016. “رابطه پزشك و بيمار”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2 (4), 107-20. https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.12161.