ترک مقدملادن, عباسیمحمود, و آزادانیزکیه. 2016. “تأملی در باب معنای زندگی از دیدگاه فیلسوفان”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2 (4), 71-106. https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.12159.