ولایتیعلی اکبر. 2016. “مقدمه ای بر تاریخ پزشکی اسلام و ایران”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2 (4), 45-70. https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.12158.