محقق دامادسید مصطفی. 2016. “خودكشي از منظر حكمت عملي، فلسفه اخلاق و فقه اسلامي”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 2 (4), 13-44. https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.12157.