عزیزیفریدون. 2016. “نامه به سردبیر”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 4 (14), 7-10. https://doi.org/10.22037/mej.v4i14.12117.