گل‌محمدیانمحسن, بهروزیناصر, و یاسمی‌نژادپریسا. 2015. “هوش اخلاقی، ماهیت و ضرورت آن”. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی 9 (33), 121-42. https://doi.org/10.22037/mej.v9i33.10323.