ایمانی‌فر ن.; وقارسیدین س.; روشن‌زاده م.; افشار ل. بررسی ارتباط بین نقش حمایتی پرستاران با میزان قاطعیت آن‌ها. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 9, n. 32, p. 141–166, 2017. DOI: 10.22037/mej.v9i32.9856. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/9856. Acesso em: 20 می. 2024.