ادیب حاج باقریم.; صفاآ.; امین‌الرعایایی یمینیع. آگاهی پرستاران از مسائل اخلاقی و حقوقی مراقبت از بیماران سالمند. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 9, n. 31, p. 169-191, 26 می 2015.