غفاری ر.; یعقوبی ع.; عباسي م.; سالک رنجبرزاده ف.; حسن‌زاده سلماسی س.; گل‌عنبر پ. پیشنهاد الگوی جامع ارزیابی درس اخلاق پزشکی از ديدگاه اعضای هیأت علمي. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 7, n. 24, p. 177–191, 2013. DOI: 10.22037/mej.v7i24.4751. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/4751. Acesso em: 6 دسامبر. 2023.