طباطبایی ف. س.; جاوید م. آزمایشات حیوانی و کاربردی زیست‌سازگاری مواد دندانی: مطالعه موردی قوانین فرانسه. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 7, n. 24, p. 139–162, 2013. DOI: 10.22037/mej.v7i24.4749. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/4749. Acesso em: 6 دسامبر. 2023.