عباس‌زاده ع.; برهانی ف.; فروغ عامری گ.; نجمی دولت‌آبادی س. ارتباط بین دیسترس اخلاقی و تعلق کاری پرستاران: یک مطالعه توصیفی ارتباطی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 7, n. 24, p. 33–53, 2013. DOI: 10.22037/mej.v7i24.4745. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/4745. Acesso em: 6 دسامبر. 2023.