متوس.; صفاری‌نیام.; احمدپورع. تأثیر معنویت‌درمانی بر ترس از عود و ادراک بیماری زنان مبتلا به سرطان پستان. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 16, n. 47, p. 1-16, 19 سپتامبر 2022.