حق شناسم.; نوربالاا. ع.; اکابریس. آ.; نجاتی لائینو.; صالحيم.; طیبیز. بررسی رابطه هوش معنوی و سبک‌های دلبستگی دانشجویان. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 4, n. 14, 27 می 2012.