حاتميح.; بحرينيانع.; جوانبختم.; غفاريس. بررسي رابطه بين ابعاد كيفيت زندگي و ميزان باورهاي معنوي در هنرمندان انجمن خوشنويسان ايران. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 4, n. 14, 27 می 2012.