بحرینیانس.; سعادتر.; شاكرين.; عزیزیف. بررسي نگرش بيماران نسبت به تأثير معنويت در روند درمان آنان. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 4, n. 14, 27 می 2012.