یزدانیع. ا.; عباسیم.; ابراهیمیم. مبانی عرفانی سلامت معنوی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 4, n. 14, 27 می 2012.