محقق‌ دامادس. م. مقومات معنوی سلامت در الهيات اسلامي. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 4, n. 14, 27 می 2012.