مصباحع. واکاوی مفهومی معنویت و مسئله معنا. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 4, n. 14, 27 نوامبر 2012.