مرندیس. ع.; عزیزیف. جایگاه، تعریف و دشواری‌های پایه‌ریزی مفهوم سلامت معنوی در جامعه ایرانی ـ اسلامی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 4, n. 14, 13 می 2012.