صادقیر.; صادقیت. تبیین عوامل زمینه‌ساز تبعیض در مراقبت بیماران از دیدگاه دانشجویان و مدرسین پرستاری. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 15, n. 46, p. 1-13, 15 ژانویه 2022.