مقدمع.; رنجی جفرودین. تاثیر رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی و قصد ترک خدمت با میانجی‌گری انگیزه ذاتی در پرستاران . مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 15, n. 46, p. 1-15, 15 ژانویه 2022.