جعفریم.; سبزواریس.; برهانیف.; بانشیم. دیدگاه دانشجویان پرستاری و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به مراقبت معنوی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 6, n. 20, p. 155-171, 31 اکتبر 2012.