بحرينيانس. ع.; دلشادح.; شاكرين.; عزیزیف. بررسي نگرش پزشكان نسبت به تأثير ميزان معنويت در روند درمان بيماران. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 6, n. 20, p. 127-153, 31 اکتبر 2012.