بوالهریج.; دوس علی ونده.; میرزاییم. رویکرد معنوی در آموزش پزشکی و علوم انسانی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 6, n. 20, p. 101-125, 31 اکتبر 2012.