مرزبندر. ا.; زكويع. ا. شاخص‌های سلامت معنوی از منظر آموزه‌های وحیانی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 6, n. 20, p. 69-99, 31 اکتبر 2012.