ابوالقاسمیح. نامه به سردبیر. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 6, n. 20, p. 8-10, 31 اکتبر 2012.