عباسیم.; عزیزیف.; شمسی گوشکیا.; ناصری رادم.; اکبری لاکهم. تعریف مفهومی و عملیاتی‌سازی سلامت معنوی: یک مطالعه روش‌شناختی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 6, n. 20, p. 11-44, 31 اکتبر 2012.