روشن‌زادهم.; نفرم.; تاج‌آبادیع.; محمدیس. پیش‌بینی جو سازمانی نوآورانه با استفاده از ابعاد رهبری اخلاقی: یک مطالعه توصیفی ـ همبستگی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 15, n. 46, p. 1-12, 15 نوامبر 2021.