محسن‌پورم.; طاهری گودرزیح. همبستگی رفتار اخلاقی با تاب‌آوری پرستاران: نقش میانجی پذیرش اجتماعی و اعتماد سازمانی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 15, n. 46, p. 1-17, 13 نوامبر 2021.