دانیالیس.; مظلوم‌رهنیع. ترسیم و تحلیل شبکه‌های هم‌استنادی مطالعات حوزه اخلاق در کووید 19: اخلاق در کووید. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 15, n. 46, p. 1-19, 22 ژانویه 2022.