محمودیم.; مهاجرانب.; رزاقیم. تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی کارکنان با آزمون نقش میانجی تعهد سازمانی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 15, n. 46, p. 1-16, 19 فوریه 2022.