رحمتیص.; سیفیر. ارتباط درک پرستاران از عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد آنان در آزمون‌های ده‌گانه اعتباربخشی بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد در سال 1399. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 15, n. 46, p. 1-13, 29 آگوست 2021.