هوشمندم.; لعلیم. روش‌های تدریس اخلاق حرفه‌ای در ایران: یک مطالعه مروری. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 15, n. 46, p. 1-13, 26 اکتبر 2021.