محمدموساییف.; سناییح.; محمدزادهر.; عباسیح.; صیادی مقدمد.; محسن‌پورم. دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان در مورد ابعاد اخلاق تدریس اساتید. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 15, n. 46, p. 1-10, 7 جولای 2021.