قارونیک.; یعقوبی‌پورف.; قارونیب.; بختیارم.; بختیارک.; بیرجندیم.; بستامیف. بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی در مورد رعایت منشور حقوق بیماران. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 15, n. 46, p. 1-13, 2 آگوست 2021.