سوریح.; کدیورپ.; کرامتیه.; حسن‌آبادیح. تبیین رفتار شاهدان قلدری در مدارس بر اساس عدم درگیری اخلاقی و حساسیت اخلاقی با نقش واسطه‌ای هویت اخلاقی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 15, n. 46, p. 1-17, 22 ژوئن 2021.