باشکوهم.; بیگی فیروزیا. تأثیر هوش فرهنگی کارکنان بر فرهنگ سازمانی بیمارستان. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 15, n. 46, p. 1-13, 6 جولای 2021.