جلالیانع. کنکاشی از منظر هنجارهای اخلاقی بر تضمین‌های حمایت از معلولان در کنوانسیون حقوق معلولان و حقوق ایران. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 15, n. 46, p. 1-14, 7 ژوئن 2021.